Ugdymo kokybės samprata

UGDYMO KOKYBĖS KRITERIJAI

  • Darželio bendruomenės bendro tikslo iškėlimas ir jo siekimas.
  •  Pedagogo požiūris į vaiką kaip į unikalią asmenybę.
  • Tikslingas vaikų ugdymo(si) pasiekimų, pažangos stebėjimas, fiksavimas ir vertinimas; vaiko poreikių atpažinimas.
  • Kryptingas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) turinio pritaikymas vaikų grupei ir kiekvienam vaikui.
  • Saugi, funkcionali edukacinė grupės ir darželio aplinka, atitinkanti vaikų amžių, leidžianti laisvai žaisti, kurti, tyrinėti.
  • Įstaigos ir tėvų bendri siekiai ir bendradarbiavimas.
  • Įstaigos bendruomenės kultūra ir komandinis darbas.
  • Nuolatinis pedagogų tobulėjimas.
  • Sistemingas savo darbo  vertinimas ir įsivertinimas.
  • Racionalus materialinių ir finansinių išteklių panaudojimas.